Tổ Chức

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

 Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên: Phạm Đức Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại liên hệ: 0915079986

Email: phamducthang.pgdbabe@backan.edu.vn

Họ và tên: Vũ Xuân Quảng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoaị liên hệ: 0918200118

Email: vuxuanquang.pgdbabe@backan.edu.vn

Họ và tên: Ma Thị Ngâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại liên hệ: 0972208309

Email: mathingam.pgdbabe@backan.edu.vn